ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησης καθώς και οι στόχοι της για την ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων εκφράζονται όπως παρακάτω:
Η επιχείρηση με επωνυμία << ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε >> δεσμεύεται να παραλαμβάνει, αποθηκεύει και διανέμει εμπορεύματα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών.
Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διοίκηση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της. Η επιχείρηση δεσμεύεται για θέματα ασφάλειας τροφίμων να επικοινωνεί με όλους τους εμπλεκόμενους της αλυσίδας τροφίμων.
Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2018), το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της επιχείρησης, που επηρεάζουν την ασφάλεια τροφίμων.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2018), παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων, τα οποία είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να δίνουν βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμούν μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά την εφαρμογή τους.
Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ευρωπαϊκή & Εθνική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων. Οι ειδικότεροι στόχοι και δείκτες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων ανά λειτουργία της επιχείρησης καθιερώνονται και ανασκοπούνται σε ετήσια βάση, μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.
Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018, καθώς και τη δέσμευση της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

 

Ημερομηνία: 01/01/2023

 

Εκ μέρους της Διοίκησης